Cel ce crede numai în lucruri posibile, nu mai e poet, ci contabil.

joi, 19 ianuarie 2012

Reguli de functionare ale contului

1. Regula de functionare a conturilor de activ
      · încep sa functioneze prin a se debita cu soldul initial preluat din bilantul de deschidere
      · se debiteaza cu majorarile de activ ca urmare a operatiunilor economico-financiare
      · se crediteaza cu reducerile de activ ca urmare a operatiunilor economico-financiare
      · prezinta doar sold final debitor sau zero care reprezinta existentul de activ la sfârsitul perioadei de gestiune
2. Regula de functionare a conturilor de pasiv
       · încep sa functioneze prin a se credita cu existentul initial preluat din pasivul bilantului de deschidere
       ·se crediteaza cu sporirile de pasiv ca urmare a operatiunilor economico-financiare
       · se debiteaza cu reducerile de pasiv determinate de operatiunile economico-financiare
       · prezinta doar sold final creditor sau zero care exprima existentul de pasiv la sfârsitul perioadei de gestiune

Contul

Contul-functii
1. Functia economica: consta în faptul ca fiecare cont tine evidenta unui anumit element patrimonial si rezultat financiar care indica continutul economic al contului respectiv.
2. Functia statistica se refera la faptul ca pe baza datelor din conturi se pot calcula indicatori statistici.
3. Functia de calcul: se refera la calculele efectuate în conturi în vederea stabilirii miscarilor si a existentelui elementelor reflectate. Unele conturi ajuta la calcularea costurilor.
4. Functia de generalizare: este îndeplinita de conturile al caror continut este de aceeasi natura dar care tin evidenta totalitatii unor elemente care difera ca speta(pentru toate produsele finite obtinute într-o unitate se utilizeaza contul 345 produse finite).
5. Functia de sistematizare. Se realizeaza de fiecare cont prin înregistrarea distincta a operatiilor economice si financiare care provoaca modificari în sensul majorarii, de acelea care provoaca micsorari ale aceluiasi element.
6. Functia contabila: este legata de functia economica si se concretizeaza într-un anumit mod de functionare a conturilor.
7. Functia de control: se refera la posibilitatea de a realiza control integritatii patrimoniului si controlul costurilor efective de productie.
                                                Elementele contului
Titlul: cuprinde simbolul si denumirea contului care este dat de continutul economic al cfontului al elementului reflectat.
Explicatia operatiei de înregistrat: poate fi sub forma
-descriptiva: enuntarea succinta în cuvinte a operatiilor care se înregistreaza
- contabila: contine enuntul operatiei si mentinerea contului corespondent
Debitul si creditul contului: sunt cele doua parti ale contului cu ajutorul carora se prezinta modificarile de sens contrar, soldul initial si cel final. În cele doua parti ale contului se înscriu distinct sumele care reprezinta intrari sau majorari, de cele care reprezinta iesiri sau reduceri. Conventional debitul se noteaza cu D si creditul cu C. Sumele înscrise în debit se numesc sume debitoare si cele ce se înscriu în credit se numesc sume creditoare.A debiat un cont înseamna a înscrie o suma în debitul sau. A credita un cont înseamna a înscrie o suma în contul sau. Pentru conturile de activ în debit se înregistreaza intrarile de materie contabila sau majorarile iar în credit iesirile sau reducerile. La conturile de pasiv situatia se prezinta invers.
Soldul initial: reprezinta existentele finale preluate din bilantul exercitiului precedent. Aceste existente finale devin existente initiale la începutul perioadei de gestiune curente.
Rulajul contului poate fi debitor sau creditor si reprezinta miscarea valorica a elementului patrimonialreflectat în timpul unei perioade de gestiune. Pentru conturile de activ, rulajul debitor reprezinta suma majorarilor din timpul perioadei de gestiune iar rulajul creditor reprezinta suma reducerilor dintr-o perioada de gestiune.
Total sume se calculeaza diferit pentru conturile de activ fata de cele de pasiv. La conturile de activ: total sume debitoare(TSD)=sold initial(SI)+rulaj debitor(RD) si TSC=RC iar la conturile der pasiv TSD=RD si TSC=SI+RC.
Soldul final: reprezinta existentul valoric la sfârsitul perioadei de gestiune pentru elementul patrimonial reflectat.
Pentru contul de activ: sold final debitor(SFD)=TSD-TSC=(SI+RD)-RC
Pentru contul de pasiv: SFC=TSC-TSD=(SI+RC)-RD
                                 

miercuri, 18 ianuarie 2012

PLANUL DE CONTURI

plan de conturi

PRINCIPII CONTABILE

Principiile contabile sunt recunoscute ca: “enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile privind situaţia patrimoniului, poziţia financiară şi rezultatul obţinut. Prin geneză, sunt un produs al practicilor de contabilitate, fiind acceptate prin consensul producătorilor şi utilizatorilor informaţiilor contabile. De aceea, principiile mai figurează şi sub denumirea de reguli sau convenţii contabile.” (O. Călin, M. Ristea)
Cu alte cuvinte, principiile contabile sunt o sumă de reguli noţionale, unanim acceptate, care ghidează activitatea contabilă, respectiv procesul de obţinere a informaţiei contabile.
Contabilitatea românească este o contabilitate de angajamente, presupunând înregistrarea operaţiunilor şi tranzacţiilor atunci când acestea au loc, neţinând cont de data în care are loc ieşirea sau intrarea de echivalent bănesc, aferent respectivelor operaţiuni şi tranzacţii. Contabilitatea condusă de societăţile comerciale româneşti este o contabilitate în partidă dublă. Acest tip de contabilitate are la bază trei principii fundamentale:

 1. Principiul dublei reprezentări a patrimoniului – realizat cu ajutorul egalităţii bilanţiere dintre activele şi pasivele unei companii
 2. Principiul dublei înregistrări a operaţiilor economice – vizează păstrarea echilibrului intrări-ieşiri, consum-resurse astfel încât relaţia A – (D + Cp) = 0 să fie întotdeauna verificată.
 3. Principiul dublei reprezentări a rezultatului – presupune două modalităţi de determinare a rezultatului şi anume: ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile perioadei, şi ca variaţia capitalurilor proprii (capitaluri la sfârşitul perioadei – capitaluri la începutul perioadei).Standardele Internaţionale de Contabilitate enunţă un număr de nouă principii contabile fundamentale.                                                                                              
 4. Principiul continuităţii activităţii
 5. Principiul permanenţei metodelor
 6. Principiul prudenţei
 7. Principiul independenţei exerciţiului
 8. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv
 9. Principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere
 10. Principiul necompensării
 11. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului
 12. Principiul pragului de semnificaţie

MONOGRAFIE CONTABILA

Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.01.2007:

ACTIV    -suma-    PASIV    -suma-
Cheltuieli de constituire    1000    Capital social    52000
Alte imobile necorporale    2000    Rezerve    20000
Terenuri    3000    Fonduri(106)    8000
Cladiri    30000    Subventii pentru investintii    7000
Masini, utilaje,instalatii    15000    Diferente din reevaluare    4000
Mijloace de transport    40000    Rezultatul reportat (profit)    9000
Imob. corporale in curs de executie    8000    Privizioane reglementate    3000
Materii prime    5000    Provizioane pt. riscuri si cheltuieli    4000
Materiale consumabile    2000    Imprumuturi pe termen lung    12000
Obiecte de inventar    2000    Furnizori    6000
Marfuri    5000    Datorii salariale    17000
Produse finite    4000    C.A.S.    12000
Clienti    20000    Contr. pers. la asigurarile sociale    6000
Debitori diversi    2000    Fond somaj – intreprindere    3000
Titluri de plasament (267)    8000    Fond somaj – personal    1000
Casa in lei    1000    Impozit pe salarii    6000
Disponibil la banca    50000    Impozit pe profit    20000
Avansuri de trezorerie    1000    T.V.A. de plata    8000
Acreditive    3000    Venituri constatate in avans    6000
Cheltuieli constatate in avans    2000        204000
TOTAL ACTIV    204000    TOTAL PASIV   

In cursul exercitiului financiar au loc urmatoarele operatii :


1)    Societatea decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 15000 de actiuni noi
la valoarea nominala de 1000 lei/actiune, valoarea de emisiune fiind de 1250 lei/actiune.

    + A 456    ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  D
    + P 1011       ‘Capital subscris nevarsat’  C
    + P 1041       ‘Prime de emisiune sau de aport’  C

    456 = %    150000
1011    100000
1041    50000

2)    Intr-o prima etapa actionarii varsa jumatate din valoarea actiunilor subscrisa, aportul
acestora fiind format din:
a)    un utilaj evaluat la nivelul sumei de 30000
b)    un numerar depus in contul de disponibil bancar in suma de 20000

 - A 456    ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  C
+ A 2131    ‘Masini utilaje instalatii’  D
+ A 5121     ‘Conturi la banci in lei‘  D

%     =456    50000
2131        30000
5121        20000
   
Regularizarea conturilor de capital:

 - P 1011    ‘Capital subscris nevarsat’  D
+ P  1012    ‘Capital subscris varsat’  C

1011 = 1012        50000
3)    Societatea majoreaza capitalul social cu 300000 lei reprezentand incorporarea in
masa acestuia a urmatoarelor elemente:
a)    rezerve 150000
b)    rezultatul raportat 1500000
c)    diferente din reevaluare 50000
Pentru aceasta majorare societatea emite 5000 de actiuni noi la V.N. de 1000 lei.

    + P 1012    ‘Capital subscris varsat’  C
    -  P 106    ‘Rezerve”  D
    -  P 117    ‘Rezultatul raportat’  D
    -  P 105    ‘Rezerve din reevaluari’  D

   
%    = 1012    300000
106        150000
117        100000
105        50000


4)    Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 80000
lei catre asociati, contravaloare ce va fi rambursata prin contul de disponibil bancar.

(a)    inregistrarea diminuarii

 - P  1012    ‘Capital subscris varsat’  D
+ P  456    ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  C

1012 = 456    80000

(b)    plata contravalorii acesteia catre asociati

- A  5121    ‘Conturi la banci in lei’  C
- P   456    ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  D

456 = 5121    800005)    Societatea rascumpara de la bursa 2000 de actiuni proprii la un pret de rascumparare
de 500 lei/actiune.(val. nom. este de 1000 lei/actiune).

 - A  5121    ‘Conturi la banci in lei’  C
+ A  1091    ‘Actiuni proprii detinute pe termen scurt’  D

1091 = 5121    500x 2000 = 10000006)    Se anuleaza actiunile proprii cumparate anterior de la bursa.

 - A  1091    ‘Actiuni proprii detinute pe termen scurt’  C
 - P  1012    ‘Capital subscris varsat’  D
+ A   149    ‘Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu
                     titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii’  D        
Obs. : capitalul social sa diminueaza la valoarea nominala !


%     = 1091    2300000
1012        2000000
149        300000


7)    Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente
exercitiului in curs dupa cum urmeaza :

a)    cheltuieli de constituire 100000
b)    cladiri 500000
c)    masini, utilaje, instalatii 4000000
d)    mijloace de transport 1000000+ A  6811    ‘Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor’  D
+ P  2801    ‘Amortizare cheltuieli de constituire ‘  C
+ P  2812    ‘Amortizare cladiri‘  C
+ P  2813    ‘Amortizare masini, utilaje, instalatii ‘  C
+ P  2813    ‘Amortizare mijloace de transport‘  C

6811 =     %    5600000
    2801    100000
    2812    500000
    2813    4000000
    2813    1000000


8)    Societatea se aprovizioneaza cu urmatoarele tipuri de stocuri:

a)    materii prime 5000000
b)    materiale consumabile 3000000
c)    marfuri 7500000
d)    obiecte de inventar 3000000        T.V.A. 19%

+ A   301    ‘Materii prime’  D
+ A   302    ‘Materiale consumabile’  D
+ A   371    ‘Marfuri’  D
+ A   303    ‘Obiecte de inventar’  D
+ A  4426    ‘TVA deductibil’  D
+ P   401    ‘Furnizori’  C

%     = 401    21635000
301        5000000
302        3000000
371        7500000
303        3000000
4426        3135000


9)    Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti.

+ A  5121    ‘Conturi la banci in lei’  D
 - A   411    ‘Clienti’  C

5121 = 411     15000000


10)    Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 25000000 lei.

+ A  345    ‘Produse finite’  D
+ P  711    ‘Venituri din productia stocata’  C

345 = 711      25000000

11)    Societatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara TVA de 9000000 TVA=19% costul de achizitie al marfurilor vandute 6500000.

(a)    vanzarea marfurilor

+ A   411    ‘Clienti’  D
+ P   707    ‘Venituri din vanzarea marfurilor’  C
+ P  4427    ‘TVA colectat’  C
411 =    %    10710000
    707    9000000
    4427    1710000
   
(b)    scoaterea din evidenta sau descarcarea din gestiune a marfurilor vandute

 - A   371    ‘Marfuri’  C
+ A   607    ‘Cheltuieli privind marfuri’  D

607 = 371      6500000

12)    Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat si alte institutii publice  prin contul de disponibil bancar.

- A 5121    ‘Conturi la banci in lei’  C
- P 4311    ‘Contributia unitatii la asigurari sociale’ D
- P 4312    ‘Contributia personalului la pensia suplimentara’ D
- P 4371    ‘Contributia unitatii la fondul de somaj’ D
- P 4372    ‘Contributia personalului la fondul de somaj ’ D
- P  444    ‘Impozit pe salariu’ D
- P  441    ‘Impozit pe profit’ D
- P 4423    ‘TVA de plata’ D

%    =    5121    48000000
4311            12500000
4312            1500000
4371            2500000
4372            500000
444            5000000
441            19000000
4423            7000000

13)    Se ridica banii de la banca in vederea platii salariilor nete.

 - A  5121    ‘Conturi la banci in lei’  C
+ A  5311    ‘Casa’  D

5311 =581         15000000
581   =5121        15000000


14)    Se platesc salariile nete

 - A  5311    ‘Casa’  C
 - P   421    ‘Personal-remuneratii datorate’  D

421 = 5311        15000000

PA

15)    Se incaseaza contravaloarea creantei fata de clienti.

+ A  5121    ‘Conturi la banci in lei’  D
 - A   411    ‘Clienti’  C

5121 = 411        10980000


16)    Se incaseaza prin casierie contravaloarea creantei fata de debitori diversi.

+ A  5311    ‘Casa’  D
 - A   461    ‘Debitori diversi’  C

5311 = 461        1000000


17)    Societatea vinde produse finite la un pret de vanzare de 30000000 lei, TVA 19%, costul de productie aferent fiind de 24500000 lei.
(a)    vanzarea

+ A   411    ‘Clienti’  D
+ P   701    ‘Venituri din vanzarea produselor finite’  C
+ P  4427    ‘TVA colectat’  C

411 =    %    35700000
    701    30000000
    4427    5700000

(b)    scoaterea din evidenta

- A   345    ‘Produse finite’  C
- P   711    ‘Venituri din productia stocata’  D

711 = 345       24500000

(c)    incasarea creantei

+ A  5121    ‘Conturi la banci in lei’  D
 - A   411    ‘Clienti’  C

5121 = 411       3570000018)    Se incasaza prin contul curent dobanda aferenta exercitiului in curs in valoare de 2500000 lei.

+ A  5121    ‘Conturi la banci in lei’  D
+ P   766    ‘Venituri din dobanzi’  C

5121 = 766        2500000


19)    Se inregistreaza uzura obiectelor de inventar 2100000 lei.

+ A   603    ‘Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar’  D
+ P   303    ‘Materiale de natura obiectelor de inventar’  C

603 = 303       210000020)    Se varsa si restul de capital social provenit din emisiunea anterioara de actiuni noi (op. 1) sub forma de numerar varsat de disponibil bancar.

+ A 5121     ‘Conturi la banci in lei‘  D
 - A  456    ‘Decontari cu actionarii si asociatii’  C

5121 = 456       9375000

Regularizarea conturilor de capital:

 - P 1011    ‘Capital subscris nevarsat’  D
+ P  1012    ‘Capital subscris varsat’  C

1011 = 1012        7500000

21)    Societatea achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 15000000 lei, cheltuielile de transport si punere in functiune fiind de 2000000 lei, TVA 19%, DNF 5 ani.

+ P   404    ‘Furnizori de imobilizari’  C
+ A  2131    ‘Masini, utilaje, instalatii’  D
+ A  4426    ‘TVA deductibil’  D

%    = 404    20230000
2131        17000000
4426        3230000


22)    Se plateste o penalitate ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale in valoare de 500000 lei prin contul de disponibil bancar.

 - A  5121    ‘Conturi la banci in lei’  C
+ P  6581    ‘Despagubiri,amenzi si penalitati’  D

6581 = 5121         500000


23)    Societatea primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport la nivelul sumei de 5000000 lei, apreciidu-se DNF la 5 ani.

+ A  2133    ‘Mijloace de transport’  D
+ P   131    ‘Subventii pentru investitii’  C

2133 = 131        5000000


24)    Se inregistreaza rambursarea cotei parti de imprumut pe termen lung formata din:    - rata anuala 1000000;
- dobanda anuala 250000.
Acestea se efectueaza prin contul de disponibil bancar.

 - A  5121    ‘Conturi la banci in lei’  C
 - P  1621    ‘Credite bancare pe termen lung si mediu’  D
+ A   666    ‘Datorii legate de participatii’  D


%    = 5121    1250000
1621        1000000
666        25000025)    La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea activelor imobilizate corporal prin majorarea valorilor contabile dupa cum urmeaza:
-    cladiri cu 10000000;
-    utilaje cu 5000000;
-    mijloace de transport cu 3000000.

+ A  2121    ‘Cladiri’  D
+ A  2131    ‘Echipamente tehnologice (masini, utilaje, instalatii de lucru)’  D
+ A  2133    ‘Mijloace de transport’  D
+ P   105    ‘Diferente din reevaluare’  C

%    = 105    18000000
2121        10000000
2131        5000000
2133        3000000


26)    Se inregistreaza avansul salarial aferent exercitiului in curs in valoare de 10000000 lei.

(a)    ridicarea banilor de la banca

 - A  5121    ‘Conturi la banci in lei’  C
+ A  5311    ‘Casa’  D
prin contul 581 ‘Viramente interne’


581    = 5121       10000000

5311=   581       10000000

(b)    plata avansului

+ A  641    ‘Cheltuieli cu salariile personalului’  C
- A  5311    ‘Casa’  C
- P   425    ‘Avansuri acordate personalului’  D

425 = 5311       10000000


27)    Se inregistreaza cheltuielile cu cu salariile aferente exercitiului in curs in valoare de 30000000 lei.

+ A  641    ‘Cheltuieli cu salariile personalului’  D
+ P  421    ‘Personal-remuneratii datorate’  C

641 = 421       30000000


28)    Se inregistreaza CAS=20,8% si fond somaj=0,5% apartinand societatii.

+ P  4311    ‘Contributia unitatii la asigurari sociale’  C
+ A  6451    ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurari sociale’  D

6451 = 4311        6240000 (20,8% * 30000000)

+ P  4371    ‘Contributia unitatii la fondul de somaj’  C
+ A  6452    ‘Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj’  D

6452 = 4371        150000 (0,5% * 30000000)


29)    Se inregistreaza retinerile salariale dupa cum urmeaza :
-    pensie suplimentara 10,5%
-    fond somaj 0,5%
-    impozit pe salarii 16%(calc) (30000000 – 3150000 – 150000) x 16% = 4272000
-    salarii neridicate 1000000
-    retineri datorate tertilor 500000.

+ P  4312     ‘Contributia personalului la pensia suplimentara’  C
+ P  4372     ‘Contributia personalului la fondul de somaj’  C
+ P   444    ‘Impozit pe salarii’  C
+ P   426    ‘Drepturi de personal neridicate’  C
+ P   427    ‘Retineri din remuneratii datorate tertilor’  C
+ P   425    ‘Avansuri acordate personalului’  C
 - P   421    ‘Personal-remuneratii datorate’  D


421 =    %    19072000
    4312    3150000
    4372    150000
    444    4272000
    426    1000000
    427    500000
    425    10000000


30)    Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 50000000 lei.


+ A   345    ‘Produse finite’  D
+ P   711    ‘Venituri din productia stocata’  C

345 = 711       50000000


31)    Ulterior acestea sunt vandute integral la un pret de vanzare de 70000000 lei , TVA=19% .

(a)    vanzarea produselor

+ P    701    ‘Venituri din vanzarea produselor finite’  C
+ A    411    ‘Clienti’  D
+ P  4427    ‘TVA colectat’  C411 =     %    83300000
    701    70000000
    4427    13300000


(b)    descarcarea gestiunii

- A   345    ‘Produse finite’  C
- P   711    ‘Venituri din productia stocata’  D

711 = 345       50000000
32)    Se regularizeaza fondurile de TVA.
4427
20710000    1710000
    5700000
    13300000
RD 20710000    RC 20710000
TSD 20710000    TSC 20710000
   

4426
3135000    6365000
3230000   
RD 6365000    RC 6365000
TSD 6365000    TSC 6365000
   


4427 =    %         20710000
    4426           6365000
    4423         14345000           se plateste la buget
33)    Se inchid conturile de venituri.

%    = 121    112000000
701        100000000
711        500000
707        9000000
766        250000034)    Se inchid conturile de cheltuieli.

121 =    %    51340000
    6451    6240000
    6452    150000
    641    30000000
    603    2100000
    6581    500000
    666    250000
    607    6500000
    6811    5600000


       
35)    Determinarea rezultatului contabil al exercitiului.

112 milioane – 51,34 milioane = 60,66 milioane lei


36)    Calculul si inregistrarea rezervelor legale.(5% x RC)

5% x 60,66 milioane = 3033000 lei

121  = 106    3033000

37)    Determinarea rezultatului fiscal al exercitiului.(RC-RL)

60,66 milioane – 3033000 = 5762700038)    Calculul si inregistrarea impozitului pe profit.(16% x RF)

16% x 57627000 = 9220320

+ P  441    ‘Impozit pe profit’  C
+ A  691    ‘Cheltuieli cu impozitul pe profit’  D

691 = 441     9220320

 - concomitent se inchide 691

- A   691    ‘Cheltuieli cu impozitul pe profit’  C
- P   121    ‘Profit si pierderi’  D

121 = 691     9220320

39)    Determinarea rezultatului net al exercitiului.(RC-RL-IP)

60,66 milioane – 3033000 – 9220320 = 4840668040)    Calculul si inregistrarea repartizarilor din profitul net dupa cum urmeaza :
-    15% alte rezerve
-    10% alte fonduri
-    30% dividende cuvenite actionarilor
-    15% fond de participare a salariatilor la profit
-    30% din profit se reporteaza.

 - P   121    ‘Profit si pierderi’  D
+ P   106    ‘Rezerve’  C
+ P   106    ‘Alte fonduri’  C
+ P   457    ‘Dividende de plata’  C
+ P   106    ‘Fond de participare la profit’  C
+ P   117    ‘Rezultat raportat’  C

121 =    %    48406680
    106    7261002
    106    4840668
    457    14522004
    106    7261002
    117    14522004

BALANTA DE VERIFICARE